Strony: [1]

SZECHINA.

 • Kiara
 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2345
 • Zobacz profil
SZECHINA.
« : Styczeń 06, 2011, 17:22:14 »

Kim jest Szechina i gdzie jest Szechina?

Warto uważnie przeczytać ten fragment i zastanowić się co się z nią stało i kiedy?

http://pl.wikipedia.org/wiki/Minjan

Minjan
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj

Minjan (hebr. מניין liczba) - w judaizmie kworum modlitewne wynoszące dziesięciu dorosłych mężczyzn (tj. powyżej 13 lat), wymagane m.in. podczas głośnego powtarzania przez kantora Amidy, przy odmawianiu Kadiszu oraz przy czytaniu Tory. W minjanie przebywa podczas modlitwy Szechina, tak jak przebywała w Świątyni przed jej zburzeniem. Judaizm konserwatywny, reformowany i rekonstrukcjonistyczny dopuszcza do minjanu również kobiety.

Kabalistyczne określenia.

http://www.gnosis.art.pl/numery/gn10_kos_kabala.htm

Szechina (od hebr. szachan  — mieszkać) — obecność Boga w świecie; jego immanencja. W literaturze midraszowej, była jednym z imion Boga. Z biegiem czasu zaczyna oznaczać jego żeński aspekt, w odróżnieniu od aspektów męskich, skupiających się w imieniu Kadosz Baruch Hu (hebr. Święty Błogosławiony). W –> Zoharze nabiera charakteru osobowego, jest Królową, Małżonką, Córką Króla. Związek Absolutu z nią ma wyraźnie aspekt seksualny. W każdym ustrukturalizowanym porządku Sz. uosabia zawsze drugi (uzupełniający) biegun. Jej liczbą jest 2, literą be(j)t, słowem be(j)t  (dom). Wobec ducha jest materią, wobec duszy ciałem, wobec nieba — ziemią, w mikroświecie człowieka wobec mężczyzny jest kobietą. –> Kabała utożsamia ją z najniższą –> sefirą, królestwem –> malchut. W systemie I. –> Lurii, gdzie emanacja boska dokonuje się w wyodrębnioną przestrzeń, „do wewnątrz”, stanowi swoiste centrum stworzenia — najczulszy jego punkt.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2011, 17:39:57 wysłane przez Kiara »
Zapisane
 • Kiara
 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2345
 • Zobacz profil
Odp: SZECHINA.
« Odpowiedz #1 : Styczeń 06, 2011, 17:55:33 »

Szechina - jest pojęciem religijnym często występującym w judaizmie. Jest to słowo hebrajskie (שכינה), pochodzenia chaldejskiego oznaczające obecność, zamieszkiwanie, nie występuje w Biblii, ale jest używane przez Żydów do określania widocznej obecności Boga w przybytku (tabernakulum), a następnie w Świątyni Jerozolimskiej. Wg przekazu biblijnego, kiedy Pan wyprowadzał Izraela z Egiptu, szedł przed nimi w słupie obłoku (hebr. be-amud anan; Wj 13, 21). Hebrajskie anan jest wieloznaczne, bo to nie tylko chmura, ale również schronienie, ukrycie."

http://pl.wikipedia.org/wiki/SzechinaSzechina (hebr. szachan - mieszkanie, prze bywanie; Matrona)
- w Talmudzie, żeńska manifestacja Boga w człowieku, boskie zamie szkiwanie, obecność Boża; także "oblubienica Pana", porównywana z -? Szakti. Wyrażenie "Szechina jest obecna" znaczy: "Bóg zamiesz kuje". ["Określenia tego (Szechina) często uży wa się po prostu jako synonimu Boga, lecz nie którzy filozofowie żydowscy postrzegali ją jako odrębny, powołany do życia byt, istotę świet listą, z którą człowiek może nawiązać kontakt" (zob. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend ży dowskich, s. 267) - przyp. tłum.] Według Zo haru Balak 187a, wspominany w Księdze Ro dzaju (48,16) anioł, który bronił Izraela (Jakuba) "od wszelkiego złego" to właśnie Szechina. W sensie bliższym Nowemu Testamentowi Sze china jest chwałą emanującą z Boga, Jego bla skiem. C.W. Emmet (zob. Hastings, Dictionary of the Bible) prze3o?y3 werset 18, 20 z Ewangelii wed3ug ow. Mateusza następująco: "Gdy dwóch ludzi zasiada, by razem studiować Torę, Sze china jest wśród nich". Według rabiego Jocha nana anioł Michał jest "chwałą Szechiny" (por. Cohen, Talmud, s. 76). Szechina jest -? aniołem wybawicielem, żeńskim aspektem Metatrona. Według Zoharu stworzenie świata było dziełem Szechiny. W tej samej księdze mowa o Szechinie "mieszkającej w dwunastu rydwanach święto ści i dwunastu boskich chajot". W innym miej scu (Zohar Balak 187a) Szechina jest boską wy słanniczką, która, gdy po raz pierwszy ukazała się Mojżeszowi, została wzięta przez Prawo dawcę (podobnie jak przez Jakuba) za anioła. W Zoharze Exodus 51a, Szechina jest określana jako "droga Drzewa Życia" oraz "anioł Pański". Majmonides uważał Szechinę za pośredniczkę między Bogiem a światem oraz za peryfrazę Boga (zob. Universal Jewish Encyclopaedia, t. 9, s. 501). Szechinę utożsamiano z Duchem Świę tym (Ruach ka-Kodesz) oraz "wglądem świat łości" (epinoia) z gnozy walentyniańskiej. Zda nie z Księgi Wyjśeia 23, 20 - "Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził do miejsca, które ci wy znaczyłem" - niektóre źródła odnoszą właś nie do Szechiny, jakkolwiek znacznie częściej wers ten tłumaczy się jako zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela (zob. Waite, Tlze Holy Kabbalah, s. 344). Według legendy "to nie anioł śmierci zakończył żywot Aarona, lecz Szechina zabrała jego duszę pocałunkiem". Według innego po dania, Abraham sprawił, że Szechina "zstąpiła z drugiego nieba" (zob. Ginzberg, The Legends of the Jews, t. 2, s. 148, 200, 260). Według Tal mudu, kiedy Bóg wypędził Adama z raju, Sze china pozostała "na tronie ponad głową cheru bina strzegącego Drzewa Życia, a blask od niej bijący był 65 tysięcy razy jaśniejszy od blasku słońca". Swiatłość ta "czyniła wszystkich, któ rych spowijała, niewrażliwymi na choroby"; prócz tego, do okrytych chwałą Szechiny "nie miały dostępu kąśliwe owady ni demony'. We dług innej wersji tej samej legendy Szechina zo stała wygnana z raju wraz z Adamem i odtąd "najważniejszym celem Tory jest sprowadzenie jej z powrotem do raju i ponowne zjednoczenie z Bogiem" (zob. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism; Jewish Gnosticism, Merkabah Mysti cism, and Talmudic Traditions; por. Goetschel, Ka ba3a, s. 100). Jak dowiadujemy się z Midraszu Genesis Raba, "Początkowo Szechina przebywa ła w niższych regionach. Gdy Adam zgrzeszył, wzniosła się do pierwszego nieba, gdy Kain po pełnił grzech, przeniosła się do drugiego, w cza sach pokolenia Enosza do trzeciego, za poko lenia Potopu do czwartego, za pokolenia Wieży Babel do piątego, mieszkańcy Sodomy spowo dowali, że wzniosła się do szóstego, Egipcjanie zaś za czasów Abrahama - że do siódmego. Natomiast pojawienie się siedmiu sprawiedli wych mężów spowodowało, że zeszła z powro tem: za sprawą Abrahama zniżyła się do szó stego nieba, z powodu Izaaka do piątego, Jakub sprawił, że zeszła do czwartego, Lewi, że do czwartego, Kehat [syn Lewiego], że do drugie go, Amram, że do pierwszego, dzięki Mojże szowi zaś zeszła z wysokości na ziemski padół" (zob. Cohen, Talmud, s. 70-71). Według hagady o Szechinie "unosi się [ona] nad wszystkimi ży dowskimi związkami małżeńskimi i błogosławi je swoją obecnością". W kabale Szechina jest utożsamiana z ostatnią spośród dziesięciu świę tych sefirot, Malchut (por. Z'ev ben Shimon Halevi, Kaba3a, s. 7). ["Harmonijny związek żeń skiej Szechiny z poprzedzającymi ją w hierar chii sefirot podtrzymuje istnienie świata stru mieniem boskiej energii. Szechina jest jak księ życ, odbijający boskie światło w kierunku świata. Gdy jednak ludzki grzech wzmaga po tęgę Samaela, Szechinę przechwytują moce sitra achra (siły demoniczne). Prąd boskiej energii płynie wówczas na świat przez otchłanie zła, sprowadzając na ludzkość wszelkie nieszczę ścia" (zob. Unterman, Encyklopedia tradycji i le gend żydowskich, s. 267-268) - przyp. tłum.]


http://www.korelabs.org/Vault/Users/Cerberus/Library/Dark/Biblioteka%20DF/Slownik_Aniolow_Demonow_PL/slownikaid/s.htm


Moja wiedza wewnętrzna jest bardzo bliska tym przekazom , no może bardziej obszerna.


Żeby można było zrozumieć pełnię wydarzeń religijnych ale nie tylko potrzebna jest wiedza o wyrzuceniu Boskiego aspektu żeńskiego ze Świątyni. A tym samym zaburzeniu całkowitym harmonii na ziemi.

Powstała olbrzymia dysharmonia ,człowiek wywyższył aspekt męski poniżył do roli podporządkowanej sobie i swojej władzy żeński.

Dopóki Szechina nie powróci do Świątyni na należne jej miejsce dopóty na ziemi będzie dysharmonia.
Odbijająca się z planu duchowego na plan fizyczny , zgodnie z przysłowiem; " jak na gorze tak na dole..."

Czyli odbudowa Świątyni to nie jest odbudowa fizycznych murów a duchowego wzorca Stwórcy , który przejawia swoją obecność na ziemi przez dwa własne aspekty żeński i męski.
I tak tylko przedstawia się pełnia Boska w postaci 1 i 1 połączonych bezwarunkową miłością czyli + 1 tworzy Świętą Trójcę.

Tak więc jedyną drogą powrotu do doskonałości jest ponowne połączenie Boskości Stwórcy by na ziemi Człowiek mógł żyć pełnią tej wiedzy.« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2011, 16:10:07 wysłane przez Kiara »
Zapisane
 • Kiara
 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2345
 • Zobacz profil
Odp: SZECHINA.
« Odpowiedz #2 : Marzec 06, 2011, 09:00:49 »

Ciekawy wykład na temat zrozumienia znaczenia żywiołów przez IHVH.


"Podobnie czyni Rabin Klonimus Kalman w swym wykładzie.

Kilkakrotnie mówiliśmy już o tym, że Miszkan stworzony był wraz z Księgą Bereszit, a jego rolą było stanowienie miejsca, w którym przebywać będzie Szechina, podczas swego ujawnienia się w ziemskim świecie, ponieważ Stwórca ujawnił światu swoją kreację. Z tego też powodu, do budowy Miszkanu wybrany został Becalel. „Becalel wiedział jak zestawić litery, z których stworzone zostały niebo i ziemia (Brachot 55).

Jak wiemy, Miszkan zbudowany był z 48 bali (20 bali dla strony południowej, 20 dla strony północnej i 8 dla strony zachodniej).

W Imieniu „JHWH” – głównym imieniu Haszem, poprzez które Bóg ujawnia się swemu światu, znajduje się 12 „kojarzeń”. Owe „kojarzenia” to kombinacje liter składających się na imię JHWH, kombinacji w różnych aranżacjach (np: WHJH lub JHHW, JWHH, itd).

Tych 12 kombinacji reprezentuje 12 plemion Izraela, np. Jehuda = JHWH, Issachar = JHHW, Zebulon – JWHH, etc.)

Podobnie jest z 12 miesiącami roku – Nisan = JHWH, Jiar –JHHW, Siwan – JWHH, etc).

Miszkan, plemiona i miesiące stanowią trzy wymiary każdego działania: świat (przestrzeń, miejsce), rok (czas), dusza (osoba).

Miszkan reprezentuje wymiar przestrzeni (świat). Plemiona reprezentują wymiar ludzki (dusza). Miesiące reprezentują wymiar czasu (rok).

Becalel znał wyżej wspomniane kombinacje „świata”, „roku” i „duszy”, kiedy więc budował Miszkan, zawarł w nim owe trzy wymiary, używajac do tego 12 imion JHWH, w aranżacjach pasujących do każdego wymiaru.

12 imion daje razem 48 liter (4 x 12), i to właśnie są owe bale podtrzymujące Miszkan.

Pierwsze litery dwóch ostatnich słów Księgi Szemot: „”…בְּכָל מַסְעֵיהֶם”, (w tłumaczeniu na polski „we wszystkich pochodach ich”) – czyli „bet” i „mem”, a także pierwsza litera słowa otwierającego Księgę Wajikra: “”וַיִּקְרָא.. (w tłumaczeniu „”I wezwawszy…”) – “waw”, dają razem wartość numeryczną 48 (“bet” = 2, “mem” = 40, “waw” = 6, razem = 48). Oznacza to: „We wszystkich pochodach ich” tj. ludu Izraela na pustyni, towarzyszyły im wszystkie kombinacje imion stworzenia, i poprzez owe imiona skontaktowali się oni z poleceniem Haszem – „I wezwawszy Mojżesza rzekł do niego Wiekuisty…”"

http://fzp.net.pl/tora/parszat-pekudej-szekalim
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2011, 09:02:22 wysłane przez Kiara »
Zapisane
 • Kiara
 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2345
 • Zobacz profil
Odp: SZECHINA.
« Odpowiedz #3 : Luty 17, 2012, 00:25:45 »

W energetycznym opisie wiedza , aspektu żeńskiego i męskiego oraz na jakiej zasadzie ona istnieje jako dwie "rozdzielone " połówki Stwórcy? Może ta informacja pozwoli lepiej zrozumieć czym jest Szehina w odniesieniu do świata materialnego.

" KOBIECY – ŻEŃSKI ASPEKT – STRÓŻEM ENERGII


W Czasie Karmicznym proces naszego rozwoju popadł w ogromną stagnację.Na czym to polegało?
Wiemy, że obie formy wyrazu boskiego Źródła (aspekty: żeński i męski),manifestujące się jako kobieta i mężczyzna, mają pewien system zabezpieczeń.Zostaje on przełamany dopiero wtedy, kiedy obie formy całkowicie się zrównoważą, tzn. kiedy zaczną się komunikować ze sobą w harmonii. Dopiero wtedy proces ewolucji toczy się dalej.
Jak już wspominałem, kobieta jest nieświadomą opiekunką Energii i tylko od niej zależy, kiedy zostanie otwarty dopływ rajskiego potencjału. Z tego względu my,mężczyźni, od zawsze podświadomie uganialiśmy się za kobietami, wcale nie wiedząc, czym one mogą nas obdarować. Bogactwo to skupia się w ich genach.W Czasie Karmicznym uwalniała się tylko nieznaczna część tej Energii, i to z reguły po to, żeby zachować drożność kanałów. W ostatniej, rozstrzygającej fazie większość wytwarzanego wówczas potencjału przedostawała się do mężczyzn, aby wyrównać bilans energetyczny i przybliżyć ich do kobiet.
Jest więc jasne, że podczas stosunków miłosnych – zanim oboje kochankowie wznieśli się na fali ekstazy w wyższe częstotliwości – najpierw “obdarowanym" musiał być mężczyzna. MIŁOŚĆ jest kluczem do wszystkich płaszczyzn Bytu: astralnej, emocjonalnej, mentalnej i fizycznej! Celem naszej ewolucji jest stworzenie NOWEGO humanoidalnego samo objawienia kobiety i mężczyzny na wzór boskiej Całości.Po rozdzieleniu naszej JEDNOŚCI na dwie formy – męską i żeńską – naszym celem stało się osiągnięcie CAŁOŚCI pod postacią kobiety i mężczyzny. Rozpowszechniany od lat pogląd, jakoby obojnactwo miałoby być celem ewolucji, jest już sam w sobie nielogiczny.
Stwórczy rozwój unika bowiem dróg,które wracałyby do punktu wyjścia. W procesie stwarzania zdarzyło się wiele awarii i teraz obserwujemy ich równoważenie. Proces wyrównania zbiegnie się w Całości, którą stworzą kobieta i mężczyzna. CAŁOŚCI nie należy pojmować jako dwóch biegunów “męskiego" i “żeńskiego"; CAŁOŚĆ jest bowiem kluczem,dzięki któremu nasze Wyższe JA wstąpi w nową formę – w nowe objawienie boskiego Źródła pod postacią trójwymiarowego mężczyzny i trójwymiarowej kobiety. "
H.Kotwicka.Kompedium."

****

ps. fala ekstazy to nie znaczy seksualnego orgazmu , to nie to samo, to dużo, dużo więcej.

Hymn o miłości św. Paweł.

1 Kor. 13, 1 - 13

* "całość" czyli pełnia w kobiecie aspekt żeński i męski połączony w harmonijną jednie energiom miłości
pełnia męska w mężczyźnie , aspekt męski i żeński połączone w harmonijną jednie energiom miłości

Dopiero gdy kobieta i mężczyzna osiągają najwyższy stan wewnętrznej harmonia odnajdują równych sobie partnerów , wówczas może zaistnieć wyżej opisany przekaz wiedzy w którym bierze udział Stwórca oraz ich Energie niewcielone , czyli Zaświatowe matryce energetyczne, żeńska i męska wcielonych ludzi.
Naprawdę nie ma to nic wspólnego z seksualnym uzyskiwaniem rozkoszy, chociaż połączenie fizyczne kobiety i mężczyzny następuje.

Kto kolwiek chciał by otrzymać dar wiedzy Stwórcy tylko z intencjom  samego jej posiadania nigdy jej nie otrzyma , bowiem bramy do niej otwiera tylko i wyłącznie miłość bezwarunkowa.
Nie można jej udać , jest to określona wibracja z określoną świetlistością.

Kiara Uśmiech Uśmiech
« Ostatnia zmiana: Styczeń 16, 2013, 15:13:52 wysłane przez Kiara »
Zapisane
 • Kiara
 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 2345
 • Zobacz profil
Odp: SZECHINA.
« Odpowiedz #4 : Lipiec 31, 2015, 23:11:48 »
Zapisane
Strony: [1]
Skocz do:  

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum

wojownicyburzy polski-deliver-truck hohol pisanepioremanila steampunk